Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 1. Tenzij anders vermeld zijn prijzen steeds uitgedrukt in Euro, exclusief (21%) B.T.W., levering, installatie en recyclage- en copyrightbijdragen.
 2. Het leveren van consultancy diensten, het installeren en operationeel maken van nieuwe hardware en software, uitbreidingen op bestaande installaties, het verder verfijnen van de installatie, en het afstemmen op specifieke vragen van de klant, het leveren van nazorg, ter plaatse of vanop afstand, gebeurt in regie.
 3. De overeenkomst waarbinnen onze diensten en prestaties aangeboden en geleverd worden, dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen.
 4. Prestaties die op vraag van de klant ‘s avonds of in het weekend geleverd zijn, worden als volgt verrekend: tussen 20:00 uur en 08:00 uur, of op zaterdagen aan 150%; op zon- en feestdagen aan 200%.
 5. Verplaatsingskosten naar de maatschappelijke zetel of het primaire uitbatingsadres van de klant, alsook naar bijhuizen, eindklanten, datacentra en dergelijke meer, worden tijdsgewijs verrekend in regie.
 6. Betalingsvoorwaarden: contant bij levering. Bij aanvraag, en onder voorbehoud van aanvaarding van uw financieel dossier, kan uitstel van betaling bedongen worden, doch in ieder geval
  • Voor een eerste bestelling groter dan 1.000 Euro: 50% contant bij bestelling, en 50% na levering.
  • Voor een totaal besteld bedrag kleiner dan 2.500 Euro: 100% na levering.
  • Voor een totaal besteld bedrag groter dan 2.500 Euro: 30% contant bij bestelling, en 70% na levering
 7. Termijnen
  Levertermijnen voor hardware bedragen gemiddeld 1 à 2 weken, voor zover op voorraad bij de leveranciers en distributeurs. Voor bijkomende software configuraties vooraleer aan de klant uit te leveren voorzien wij gemiddeld 1 à 2 bijkomende weken. Oplevering van het project vangt aan, na deze termijnen, op een onderling overeen te komen tijdstip.
 8. Vergoeding: bij levering en plaatsing zijn, tenzij anders vermeld, inbegrepen:
  • transport binnen Vlaanderen en Brussel
  • levering tot in de kantoren van de klant, voor zover het materiaal normaal door één persoon kan gedragen worden, en mits een vlotte toegang voor de bestelwagen
  • Hiervoor wordt een forfaitaire vergoeding van 200 Euro exclusief BTW aangerekend.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

De hiernavolgende algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere offerte en worden bij de bestelling onherroepelijk aanvaard; ze beheersen alle overeenkomsten met Ginsys BV. Specifieke of afwijkende verbintenissen zijn slechts geldig na officiële bekrachtiging door de zaakvoerder. Eventuele bijzondere voorwaarden, verwoord in een afzonderlijke, specifieke paragraaf van offertes opgesteld door Ginsys BV, primeren altijd op deze algemene voorwaarden. Inkoopsvoorwaarden en in het algemeen iedere clausule strijdig met onze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen slechts bindend zijn indien Ginsys BV deze schriftelijk en uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Ginsys BV is niet verplicht te leveren

 • indien er nog onbetaalde rekeningen openstaan;
 • wanneer de ingewonnen inlichtingen over de solvabiliteit door Ginsys BV als niet bevredigend worden geacht;
 • ingeval van overmacht.

Artikel 3

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de prestaties en de leveringen geacht te hebben plaats gegrepen in onze kantoren te Waarschoot.
De goederen worden geacht in goede staat en conform de bestelling te zijn bevonden tenzij de koper schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt bij de levering voor de onmiddellijke zichtbare schade of niet conformiteit; dit voorbehoud moet schriftelijk bevestigd worden aan Ginsys BV binnen de 48 uren bij een per post aangetekend schrijven of per telefax.
Ook de klachten betreffende de uitvoering van de gevraagde werken dient onmiddellijk gegeven te worden en dit bij een post aangetekend schrijven of per telefax.
De niet onmiddellijke zichtbare schade of niet conformiteit moet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst der goederen bevestigd worden aan Ginsys BV bij een per post aangetekend schrijven of per telefax.
Wijzigingen aan of annulatie’s van bestellingen kunnen alleen geschieden mits uitdrukkelijke akkoord van Ginsys BV, in welk geval de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn van 15 % van de waarde van dit bestelling met een minimum van € 150.
Indien de klacht van de koper gegrond blijkt te zijn, kan de verkoper hetzij de overeenkomst ontbinden hetzij de gebrekkige goederen vervangen; in iedere geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot maximaal de waarde van de goederen die het voorwerp uitmaken van de verkoop.
De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
De vrijwaringplicht met betrekking tot de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers en fabrikanten.
Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

Artikel 4

De in de prijsaanbieding en orderbevestigingen van Ginsys BV vermelde leveringstijden geven bij benadering een termijn aan binnen dewelke de goederen of prestaties zullen geleverd worden.
Deze leveringstijden worden door haar zoveel mogelijk aangehouden doch ze is niet aansprakelijk voor overschrijding.

Artikel 5

De prijzen en kortingen vermeld in de prijsaanbiedingen en orderbevestigingen van Ginsys BV zijn zonder enige verbintenis en louter indicatief; ze kunnen ten allen tijde gewijzigd worden in functie van veranderingen die niet van de wil van de verkoper afhangen, nl. inzake de economische omstandigheden zoals wisselkoersen, prijzen van onze leveranciers, onze lasten, enz…; de gefactureerde prijzen zijn deze in voege op de leveringsdatum. Eventuele totaal prijzen zijn eveneens zonder enige verbintenis en louter indicatief. Zowel rekenfouten in min of in meer als manifeste prijsvergissingen dienen rechtgezet en verrekend te worden.

Artikel 6

De prijs dient betaald en alle verbintenissen uit onderhavige verkoopsvoorwaarden voortspruitende dienen nageleefd door diegene die bestelde.
Indien de factuur op verzoek van de besteller op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde ten opzichte van Ginsys BV gehouden tot naleving van alle verbintenissen uit deze verkoopsvoorwaarden voortspruiten.

Artikel 7

De klant verbindt er zich toe als eindgebruiker zich steeds in orde te stellen met vereiste licenties en overeenkomsten voor alle softwarepakketten waar nodig. Ginsys BV zal steeds waar nodig en wanneer gepast, naar best vermogen de klant inlichten over te nemen beslissingen inzake licentiebeheer, en zal steeds de correcte licenties aanbieden volgens de richtlijnen van de producent. Ginsys BV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutief gebruik van licenties, daar waar zij niet rechtstreeks en voluit tussenkwam bij de levering en implementatie ervan, en zonder een expliciete software audit te hebben uitgevoerd in opdracht van de klant.

De klant verbindt er zich tevens toe steeds de nodige maatregelen te nemen zodat de gegevensbestanden niet verloren gaan. Bij enig verlies kan er geen enkele vorm van schadevergoeding gevorderd worden.

Overeenkomstig de Wetgeving op de computercriminaliteit geven de klanten, wanneer zij beroep doen op onze diensten voor onderhoud, herstelling of installaties, ons de toestemming om toegang te verwerven tot hun computersystemen en -gegevens.

Artikel 8

Onze facturen zijn contant betaalbaar in onze burelen te Waarschoot welke de uitbatingszetel is van de activiteiten. Alle betalingsvoorwaarden die zouden afwijken van sub vorige artikel vermelde algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien Ginsys BV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard en blijven slechts geldig zolang de klant deze afwijkende betalingsvoorwaarden stipt naleeft.
De koper geeft Ginsys BV uitdrukkelijk het recht gedurende de uitvoering van een koop de waarborgen te eisen die zij nodig acht en ingeval van weigering de totaliteit van de koop te vernietigen of bij voorkomend geval het nog te leveren gedeelte van de koop te vernietigen onverminderd haar recht op schadevergoeding en intresten.
Eigendomsvoorbehoud :

 • De koopwaar blijft eigendom van Ginsys BV tot de volledige en definitieve betaling ervan, inclusief de daarmee verbonden kosten en mag door Ginsys terug gevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar bevinden.
 • Hetzelfde geldt voor de goederen die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van Ginsys BV.
 • Ook in geval van andere ongelukkige samenloop van omstandigheden zal de schuldenaar geacht worden van rechtswege in gebreke te zijn gesteld en zal hij spontaan de geleverde, nog niet volledig en definitief betaalde goederen terugbezorgen aan Ginsys BV.

Artikel 9

Bij gebreke aan betaling van één of meerdere facturen binnen de gestelde termijn:

 • Behoudt Ginsys BV zich het recht voor van iedere nog openstaande vordering, alvorens tot aflevering of verdere aflevering van goederen over te gaan, onverminderd haar recht om lopende contracten te annuleren, alle annulatiekosten ten laste van de koper te leggen.
 • Komen van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle afwijkende betalingstermijnen te vervallen zodat alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 15 % van alle openstaande vorderingen met een minimum van € 90.

Zal bovendien van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 12 % per jaar.

Artikel 10

Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper Ginsys BV nooit aansprakelijk zal kunnen stellen voor welke schade ook die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van gelijk welke fout, contractuele of wettelijke, zoals deze voorzien door artikel 1382 en 1383 van het Burg. Wb., en deze voorzien door artikels 1384, 1385 en 1386 van het Burg. Wb., met uitzondering nochtans wat de schade aangaat die rechtstreeks het gevolg is van boos opzet of grote nalatigheid.

Tenzij anders vermeld, is de garantie op goederen, deze die gegeven wordt door de producent van de goederen. Ginsys BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper. De aansprakelijkheid van Ginsys BV is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de koper betaalde prijs, ofwel, naargelang de keuze van Ginsys de vervanging van de koopwaar, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstellingen en terugbetalingen van om het even welke kosten of vergoedingen. Ginsys BV kan niet aansprakelijk gesteld worden zo hij zijn verbintenissen om redenen buiten zijn wil niet kan vervullen.

Artikel 11

De door Ginsys BV geleverde diensten en prestaties dienen, inclusief deze inzake programmatuur (= software, programma’s, code, scripting, websites,.. ) worden beschouwd als middelenverbintenissen, waarbij wij geen garantie geven op de effectiviteit en/of werkzaamheid ervan en waarbij wij geenszins verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de bedrijfsschade en/of gevolgschade (indirecte schade, winstderving) die deze programmatuur kan veroorzaken bij de klant.

Artikel 12

Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder voorbehoud van de artikelen 101 t.e.m. 108 van de faillissementswet van 08.08.1997.

Artikel 13

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd; Ginsys BV behoudt zich evenwel het recht voor om de zaak in te leiden voor de rechtbank van de woonplaats van de verwerende partij.